keet.biz in Kennemer dagblad

Cultuur leeft in Beverwijk

Beverwijk uit de Kunst maakt van Kerkplein het culturele epicentrum van de IJmond

Derk Bruger

FB_IMG_1442257228559FB_IMG_1442257192828

The­a­ter­le­ven

Wat op­valt is dat er veel kin­de­ren rond­lo­pen met op het oog zwa­re ver­won­din­gen. Ge­luk­kig ging het om gri­ma­ge­werk van de zus­sen van Keet. Je­a­net­te en Kar­la Mee­re­boer wer­ken in het the­a­ter als gri­meu­se en als kleed­ster. ,,Als je in het the­a­ter werkt, dan werk je al­tijd in de avon­den en de week­en­den&­quot;, ver­telt zus Je­a­net­te. ,,We wil­den sa­men iets cre­a­tiefs doen met kin­de­ren en daar­om zijn we met Keet be­gon­nen.

FB_IMG_1442257310270Één van de kin­de­ren die door Je­a­net­te en haar gri­ma­ge-make up be­werkt is, is de 10-ja­ri­ge Wou­ter. Ter­wijl zijn één jaar ou­de­re zus Eva ge­gri­meerd wordt, laat hij trots de enor­me snee op zijn arm zien. ,,Ik vind dit echt het leuk­ste van van­daag&­quot;, ver­telt hij. ,,Straks kan ik daar mijn moe­der mee la­ten schrik­ken.” Hij is ook wel eens bij een op­voe­ring ge­weest. ,,Van de dwars­fluit. Mijn zus speelt daar­op.” ,,Ik zit ook op the­a­ter­les&­quot;, vult Eva haar broer­tje aan. ,,Dat doe ik al drie jaar. Maar of ik ac­tri­ce wil wor­den weet ik nog niet.”